news

นิวเซาธ์เวลส์กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นทางการ

admin No Comments

รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียคือนิวเซาธ์เวลส์ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นทางการ ฤดูแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นสิ่งที่เรียกว่าภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในหน่วยความจำที่อาศัยอยู่ในบางส่วนของออสเตรเลียตะวันออก NSW ผลิตประมาณหนึ่งในสี่ของผลผลิตทางการเกษตรของออสเตรเลีย มันถูกระบุอย่างเป็นทางการว่า “ภัยแล้ง 100%” ในวันพุธ Read More